Член на Европейския парламент

Първа стъпка към Европейски гражданско - процесуален кодекс

На своето пленарно заседание в Страсбург, Европейският парламент прие с голямо мнозинство доклада на Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, относно създаването на общи минимални стандарти в гражданското производство на ниво Европейски съюз.

В своя доклад българският евродепутат предлага текст на директива с конкретни  препоръки, които Европейската комисия да използва за бъдещ законодателен инструмент.

„За европейските граждани, особено тези, които пътуват в чужбина, сега е много по-вероятно да влязат в контакт с гражданския процес на друга държава-членка. Ето защо те трябва да разполагат с набор от минимални правила, които са гарантирани в различните държави членки“, заяви Емил Радев.

На гражданите трябва да се предостави правомощието да се позовават на основното право на справедлив процес и ефективни средства за защита,  където и да се намират в Съюза, както и да могат да отстояват тези права и да сезират съдилищата в други държави-членки, толкова лесно, колкото и в своята държава-членка.

Емил Радев отбеляза пред своите колеги, че въвеждането на общи процесуални стандарти на Съюзно равнище безспорно ще доведе до повишаване на взаимното доверие сред съдебните системи на държавите членки, което от своя страна ще спомогне за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, както и ще доведе до по-засилено общо усещане за справедливост, сигурност и предвидимост в целия Съюз.

Това предложение трябва да се разглежда като първа стъпка в процеса на по-нататъшна хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаването, в по-дългосрочен план, на Европейски гражданско- процесуален кодекс.

Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в ЕС стартираха още преди две десетилетия с представянето на т. нар. Доклад Storme. Като резултат от това, ЕС предприе мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите-членки, които обаче не са достатъчни.

Същността на текста на проектодирективата, предложен от Емил Радев, систематизира действащите правила на Съюза в областта на гражданското производство, наред с другото за ефективна съдебна защита, устни изслушвания, временни и защитни мерки, управление на дела, съдебни експерти, финансиране на съдебни производства и съдебно обучение.

Подобен набор от процедурни стандарти на ЕС, обаче не е насочен към заместване на националните процедурни режими, но при зачитане на националните особености се стреми да улесни достъпа на гражданите до правосъдие и съдебно сътрудничество, както и да допринесе за равнопоставеност на предприятията и за увеличаване на икономическия растеж чрез ефективни и ефикасни съдебни системи.