Член на Европейския парламент

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основните дейности на комисията са свързани със:

 • Защита човешките права и основни права на европейските граждани, особено на малцинствата;
 • Мерки за борба с дискриминацията, особено дискриминацията по полов признак и на работното място;
 • Защита на личните данни и прозрачност;
 • Гарантиране европейската сигурност и правосъдие, особено по отношение на:
  • Мерки за свободното движение на хора, търсенето на убежище и миграция
  • Мерки за интегрираното управление на общите граници на ЕС
  • Полицейско и съдебно сътрудничество в сферата на борбата с тероризма, организираната престъпност, както и по-съгласуван подход при интерпретирането на криминалното право.
 • Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, Европейската агенция за основни права, Европол, Евроджъст, Европейския полицейски колеж, офиса на Европейския прокурор и други агенции и структури в тази сфера.
 • Разглеждане на сериозни нарушения от страна на държавите-членки в сферата на гражданските свободи, правосъдие и вътрешен ред