Член на Европейския парламент

Комисия по правни въпроси

Основните дейности на комисията по правни въпроси са свързани с:

 • Тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;
 • Тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;
 • По-доброто законотворчество и опростяването на правото на Съюза;
 • Правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда на Европейския съюз;
 • Актове на Съюза, които засягат правния ред на държавите-членки, по-специално в областта на: гражданското и търговското право, дружественото право, правото в областта на интелектуалната собственост, процесуалното право;
 • Мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;
 • Отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;
 • Етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии - със съответните комисии;
 • Устава на членовете на Парламента и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;
 • Привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на Парламента;
 • Организацията и статута на Съда на Европейския съюз;
 • Службата за хармонизация във вътрешния пазар.