Член на Европейския парламент

Емил Радев, Филиз Хюсменова и Мария Габриел отново се обединиха по въпросите на миграцията

Българските евродепутати в Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ), Филиз Хюсменова (АЛДЕ-ДПС) и Мария Габриел (ЕНП-ГЕРБ) отново се обединиха в защитата на българската позиция по въпросите на миграцията. По-конкретно, те внесоха предложения за изменения в интерес на българската страна към предложението на Европейската комисия за създаване на рамка на Съюза за презаселване.

Целта на предложението на Комисията е създаването на рамка за презаселване, въз основа на която всяка година на територията на държавите-членки да бъдат презаселвани определен брой граждани на трети държави или лица без гражданство. В този контекст, българските евродепутати настояват участието на държавите-членки да бъде на доброволен принцип, т.е. нито една държава-членка да не бъде задължена да презаселва граждани на трети държави или лица без гражданство. По този начин ще бъде дадена възможност на държавите-членки сами да определят, въз основа на възможностите си, дали да приемат кандидати за международна закрила посредством инструмента за презаселване.

Друго ключово изменение на Емил Радев, Филиз Хюсменова и Мария Габриел е да се гарантира, че икономическите мигранти няма да бъдат презаселвани на територията на Европейския съюз. Единствено тези, които бягат поради основателни опасения за преследване или тежки посегателства ще имат възможност да получат европейска закрила и то след предварително одобрение от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Също така, еродепутатите премахват възможността вътрешно разселените лица - това са хора, които бягат от определен район в своята държава, но все още могат да получат закрила от нея, да бъдат включени в рамката за презаселване. Целта на това изменение е Европейският съюз да не изземва функциите на третите държави за закрила на техните граждани, което би се превърнало в притегателна сила за миграция към ЕС.

Друга идея, около която се обединиха българските представители е, че на всички лица в процедура по презаселване трябва да бъдат снети пръстовите отпечатъци, които от своя страна трябва да бъдат въведени в европейската информационна система за обмен на пръстови отпечатъци на кандидати за убежище - Евродак. Целта е по този начин да може да се проверява кои точно са кандидатите за презаселване, дали вече не са били кандидати за убежище в ЕС, както и дали са били връщани в държавата им на произход.

Не на последно място, Емил Радев, Филиз Хюсменова и Мария Габриел внесоха изменение, с което ясно заявяват, че европейското законодателство не създава субективно право на презаселване, т.е. не може гражданин на трета държава или лице без гражданство да очаква, че той трябва задължително да бъде презаселен на европейска територия. Те настояват и хора, за които има основания да се смята, че са участвали в терористични дейности или в ЕС, или в трета държава, да не бъдат презаселвани на европейска територия. Целта е да бъде гарантирана сигурността на европейските граждани чрез намаляване на възможността бежанските потоци към Европа да бъдат използвани от терористи.