Член на Европейския парламент

Метанолът в течността за чистачки да бъде премахнат

Надявам се да се приеме решение, което да защити живота и здравето на гражданите, казва евродепутатът Емил Радев.

- Г-н Радев, очакваше се в началото на тази година Еврокомисията да промени регулацията относно допустимото количество метанол в течностите за чистачки. На какъв етап е тази промяна?
- През есента на миналата година започна процедура по промяна на европейското законодателство и по-конкретно ЕК предложи  промяна на регламента REACH и въвеждането на рестрикция за съдържанието на метанол в течностите за чистачки и денатурирания алкохол. На 26 октомври 2016 г. се проведе първата дискусия по предложението за нов регламент, в който се предлага 12 месеца след влизането му  в сила да не се пускат на пазара за широко потребление  течности за чистачки и антифриз, както и денатуриран алкохол,  съдържащи метанол, в концентрация, равна на или по-голяма от 0,6% обемни единици.

Текстът дава възможност на държавите членки, които имат по-строго законодателство в тази насока, да продължат да го прилагат.

В момента все още текат преговорите между държавите членки. На последната среща между представители на ЕК и държавите членки, в началото на декември някои страни са изразили резерви по отношение на прилагането на тези промени. Те са засягали основно съдържанието на метанол в денатурирания спирт и не са засягали течностите за чистачки. За съжаление представителите на Европарламента не участват в тази законодателна процедура по въвеждането на рестрикция за съдържанието на метанол.


- Вече се чува идеята всяка от страните - членки на ЕС да има възможност сама да решава дали да прилага регламента или не. Това няма ли да обезсмисли първоначалната идея за предпазване на здравето на потребителите?  
- Доколкото знам има доста различни позиции сред държавите членки по този въпрос и съответно различни предложения за решения. Възможността за дерогация е едно от тях. Ако се приеме това определено ще намали ефекта от предложената мярка. Разбира се, съществува и фактът, че тези случаи на натравяния с метанол в течността за чистачки са характерни за определени страни и не се наблюдават в целия ЕС. Има и случаи, в които държавите членки вече имат законодателство, което не толерира използването на метанол. Това предполагам са и част от различните аргументи, използвани от държавите членки по време на дискусиите в Комитета. Въпреки това преговорите все още продължават и няма взето решение.

Надявам се, че на следващото заседание на Комитета, което ще се проведе на 16 февруари,  държавите членки да постигнат съгласие и да приемат решение, което да е от полза за всички и най-вече да е в защита живота и здравето на гражданите.

 

- Какво е Вашето мнение като експерт, запознат с темата - трябва ли Европа да забрани използването на течности за чистачки, съдържащи метанол?
- Според мен най-доброто решение би било да се приеме предложението на Европейската комисия така както е, без промени. Трябва обаче да отчетем и факта, че постигането на съгласие между 28 държави е доста труден и дълъг процес. Въпреки това, считам, че вървим в правилната посока и фактът, че се обсъжда такъв регламент, ясно показва желанието на ЕС да реши въпроса със съдържанието на метанол. Аз твърдо заставам зад тезата, че съдържанието на метанол в течностите за чистачки трябва да бъде премахнато или поне ограничено до количества, които не застрашават човешкия живот.

Само така ще може да бъдат избегнати инциденти в битови условия, които да имат фатален край.


- Как ЕС като цяло и България в частност биха могли да контролират концентрацията на метанол в продуктите за масова употреба и най-вече в лесно достъпната течност за чистачки?
- След като се приеме общо за целия ЕС законодателство в областта на ограничението на съдържанието на метанол в течността за чистачки, всички продукти, които се произвеждат или внасят в съюза трябва да се съобразят с новите разпоредби. Контролът ще се осъществява от държавите членки. Разбира се, ако има нарушения, трябва да има и санкции. разпространението и употребата на опасни продукти.


- Има ли статистика в кои държави в ЕС къде най-много не се спазват изискванията за наличия на метанол в течността за чистачки?
- Към момента няма европейска забрана на концентрацията на метанол в течността за чистачки и всяка държава членка сама определя това. Изискванията, които в момента се налагат от ЕС се съдържат в регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Според този регламент метанолът е определен като запалима течност и токсично за определени органи вещество. Това означава, че се предвиждат специфични  методи за затваряне, обезопасени спрямо деца, и/или тактилни предупреждения, когато метанолът се съдържа в други вещества или смеси с концентрация, равна или превишаваща посочената, а именно от 3 и 10%.


- Каква е вашата прогноза за ситуацията в България? Кога ще се сложи ред в регулацията и ще изчезнат отровните продукти?
- В България имаме въведени гранични стойности за съдържание на метанол в някои продукти, както и на работното място. На българския пазар има няколко продукти за масова употреба със съдържание на метанол като разтворители, някои видове лепило и горива. Съгласно наредбите граничните стойности на метанол са: в моторния бензин: 3%, а в биодизела 0,20%. Максимално допустимите стойности за метанол във въздуха на работната среда е 260 мг/m3 (поглъщане на кожата) за излагане от 8 часа.

Въпреки това, няма регулация за продуктите за масова употреба като течностите за чистачки и антифриза.

Вярвам, че с новите законодателни промени на европейско ниво ситуацията във всички държави членки ще се подобри и ще доведе до намаляване на резултатите с отравяния с течност от чистачки.

Новият регламент ще може директно да се прилага в държавите членки в това число и България, и държавните органи ще могат да следят за неговото спазване. При евентуални нарушения контролните органи и съдът ще могат да вземат необходимите мерки за спазването на закона.

Интервю на Антония КЮМЮРДЖИЕВА за в-к "Стандарт".