Член на Европейския парламент

Емил Радев ще е докладчик на Европейския парламент по модернизацията на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС

Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП, беше избран за докладчик на Европейския парламент по важен регламент относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела. Той ще бъде и докладчик от страна на ЕНП относно регламента за връчване на съдебни и извънсъдебни

документи по граждански или търговски дела.

 

Българският евродепутат коментира: „С двете предложения се цели модернизацията и цифровизацията на съдебното сътрудничество по трансгранични граждански и търговски дела в целия ЕС. По този начин ще се улесни достъпът до гражданско правосъдие, той ще стане по-евтин, по-ефикасен и по-лесен за гражданите и предприятията“.

 

С регламента за събиране на доказателства се създава общоевропейска система за пряко и бързо предаване и изпълнение на молби за събиране на доказателства между съдилищата и се определят точни правила относно формата и съдържанието на такива молби. По-специално, се подобрява съответната Хагска конвенция чрез въвеждането на съвременна и ефикасна система за преки контакти между съдилищата. Той също така дава възможност за директно събиране на доказателства от съдилища в други държави членки.

 

Икономии между 30 и 78 милиона евро приблизително на година в целия ЕС могат да бъдат направени с регламента относно връчването на документи, който предлага въвеждане на задължение за съдилищата да обменят трансгранично документи по електронен път. По много граждански или търговски производства съдилищата трябва да получат доказателства от друга държава членка. Така например може да е необходимо да бъде разпитан свидетел по производство за развод или по дело за неплатени задължения между две дружества. С новите разпоредби се насърчава и използването на видеоконференция, което именно ще улесни разпита на лица, без да се изисква от тях да пътуват до друга държава.

 

„Модернизацията на тези регламенти ще допринесе за изграждането на силна правосъдна система на ЕС, която е в полза на гражданите и предприятията и представлява съществена предпоставка за създаването на цифров единен пазар и за насърчаването на електронното правосъдие“, заяви Емил Радев.