Член на Европейския парламент

Ефективните и ефикасни процедури по несъстоятелност са елемент от добрата бизнес среда

Това заяви българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, който взе участие в 7 конгрес по несъстоятелност и преструктуриране, организиран в Брюксел от Немската адвокатска асоциация.

Като член на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, Емил Радев представи текущото развитие по предложението за директива относно рамките за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерките за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

Целта на директивата е във всички държави-членки да бъдат въведени ключови принципи относно превантивното преструктуриране и предоставянето на втори шанс. А също така -  мерки за повишаване на ефикасността на различните видове процедури по несъстоятелност, чрез намаляване на продължителността на производствата и свързаните с това разходи, както и чрез подобряване на качеството на правораздавателната дейност.

В рамките на законодателната процедура, предложението за директива се разглежда от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Внесени  са над 300 предложения, които изменят и допълват първоначалния текст на директивата. Предложенията са свързани основно с предоставянето на ясни гаранции, че  инструментите за преструктуриране, опрощаване на дълга и запазване на предприятията ще бъдат достъпни за физическите лица - предприемачи, за малките и средни предприятия. Предложени са подобрения също и по отношение временното спиране на изпълнителните дела, общите стандарти за гласуване на плановете за преструктуриране, защитата на правата на работниците и др.

В момента се очаква да бъде гласувана позицията на Комисията по правни въпроси по въпросната директива. След което предстоят тристранните преговори със Съвета и Европейската комисия за постигане на окончателния текст, който да бъде транспониран в държавите членки.

Участие в конгреса взеха Йорн Вайцман, председател на отдела по несъстоятелност и преструктуриране в Немската адвокатска колегия, Тина Астола, генерален директор в ГД „Правосъдие и потребители“, професор Стефан Мадаус от университета „Мартин Лутър“ в Хале-Витенберг и др. представители на адвокатски колегии от различни държави членки.