Член на Европейския парламент

За първи път съдебното обучение заляга в законодателно предложение на ЕС

По време на проведена среща с Войчех Постулски, главен секретар на Европейската мрежа за съдебно обучение беше обсъдено предложението на българския евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, за първи път съдебното обучение да залегне в законодателен текст на Европейския съюз.

Съдия Постулски поздрави Емил Радев за включването на съдебното обучение в законодателния му доклад, с препоръки към Комисията относно създаването на общи минимални стандарти за гражданското производство в ЕС. По време на срещата двамата поставиха акцент върху значението на изграждането на европейско пространство на правосъдие и създаването на европейска съдебна култура. За тази цел трябва да се насърчава познаването на правните системи на Европейския съюз.

 „Съдебното обучение е ключов елемент от този процес, тъй като с него се подобрява взаимното доверие между държавите членки, практикуващите юристи и гражданите. В това отношение държавите членки следва да си сътрудничат и да предоставят подкрепа за професионално обучение и обмен на най-добри практики между юристите“, коментира Емил Радев.

Българският евродепутат предлага в своя доклад текст на директива за създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство. Според него, без да се засягат независимостта на съдебната система и различията в организацията на съдебната власт в Съюза, държавите членки трябва да гарантират, че съдебната система, съдебните школи и юристите укрепват схемите за юридическо обучение. Схемите за обучение трябва да бъдат практически ориентирани и да са полезни за ежедневната работа на практикуващите юристи, като използват активни и модерни техники на преподаване.

Докладът предстои да бъде гласуван следващата седмица на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.