Член на Европейския парламент

Без метанол ще намалеят случаите на отравяне с течност за чистачки

- Г-н Радев, какви са разпоредбите на Европейската комисия за допустимото количество на метанол в течностите за чистачки, които се използват в автомобили, автобуси и камиони? Какви са законовите разпоредби на ЕС?
- До 1 юни 2015 г. редица държави все още имаха национално законодателство, което ограничаваше продажбата на широката общественост на вещества и смеси, класифицирани като токсични или силно токсични, в съответствие с Директивата за опасни вещества и Директивата за опасни препарати. Това законодателство ограничаваше концентрацията на метанол в продукти, предназначени за широката общественост, до 10%. Това законодателство обаче отпадна от 1 юни 2015 г. и в момента няма законодателство на европейско ниво, което да ограничава съдържанието на метанол в течността за чистачки. В момента прилагаме регламент №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Според този регламент метанолът е определен като запалима течност, както и като вещество, което причинява специфична токсичност за определени органи след еднократно излагане и като токсичен при поглъщане, вдишване, при контакт с кожата. Това означава, че се предвиждат специфични методи за затваряне, обезопасени спрямо деца, и/или тактилни предупреждения, когато метанолът се съдържа в други вещества или смеси с концентрация, равна или превишаваща посочената, а именно от 3 и 10%. За смесите се изисква и тактилно предупреждение, тъй като при това положение сместа трябва да бъде класифицирана като запалима течност.Съществуващотозаконодателствообаче засяга самоетикетиранетои опаковането и това не попречи на големия брой тежки отравяния с метанол в страни, в които концентрацията на метанол в продукти, достъпни за широката общественост, не е ограничен, и в страни, където досега не е имало тежки отравяния. Без всякакво ограничение на концентрация на метанол в течността за чистачките и денатуриран (метилов) спирт достъпни за потребителя, трябва да се очаква, че през зимата броят на новите случаи на отравяне, причинено от поглъщане на смеси, съдържащи висока концентрация на метанол, в някои държави членки ще остане високо.- Какво е мнението на медицинските органи относно метанола. Вярно ли е, че дори и една капка метанол може да ослепи човека?- Метанолът е силно токсично вещество и при силна концентрация в много малки количества може да доведе до сериозни увреждания и смърт. Смъртоносната перорална доза за възрастни при 70% концентрация на обемна единица е 37 мл. Това е количество, което много лесно може да бъде погълнато от човек дори по погрешка. Ако обаче съдържанието е 0,5%, което се доближава до предложението на Европейската комисия, тогава смъртоносната доза е 5303 мл. Това са над 5 литра течност, което ще е почти невъзможно да бъде достигнато и инцидентите значително ще намалеят.
 
- Европейската агенция по химикалите оценява като значителен риска за човешкото здраве при съдържание на над 0,6% обемни единици метанол в течностите за чистачки, а допустими към момента са 3,0%. Ще се промени ли това и кога?
- Полша предложи да се ограничи съдържанието на метанол в течностите за чистачки до 3% обемни единици. Европейската агенция за химикалите обаче след проучване излезе с предложение това съдържание да бъде намалено до 0,6% обемни единици. В момента тече процедура по промяна на европейското законодателство и по-конкретно Европейската комисия предложи проект на регламент за промяна на регламента REACH и въвеждането на рестрикция за съдържанието на метанол. На 26 октомври 2016 г. се проведе първата дискусия по предложението. В новия проект за регламентсе предлага12 месеца следвлизането в силана регламента да не се пускат на пазара за широко потребление течности за чистачки и препарати за размразяване на стъкла, както и денатуриран алкохол, в концентрация, равна на или по-голяма от 0,6% обемни единици. Ако държавите членки имат по-строго законодателство в тази насока, то може да продължи да се прилага. Проектът е бил изпратен на държавите членки за консултация, а на 7 декември е имало нова среща в рамките на процедурата по комитология. На тази среща държавите членки са изразили някои резерви по отношение на прилагането на тези промени. Очаква се да има нова дискусия в комитета през януари. Надявам се, след като се постигне съгласие между държавите членки, Европейската комисия да приеме в най-кратки срокове предложения акт. За съжаление, в тази процедура Европейският парламент не играе роля.
 
- През последните три години държави като Полша, Финландия и Дания въведоха в националните си законодателства изрични забрани и ограничения по отношение на предлагането на пазара на продукти за масова употреба, съдържащи метанол в концентрация, равна или надхвърляща 3%. Ще има ли такава забрана и у нас?
- На българския пазар има няколко продукта за масова употреба със съдържание на метанол като разтворители, някои видове лепило и горива. В България ние имаме въведени гранични стойности за съдържание на метанол в някои продукти, както и на работното място. Съгласно наредба относно изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол граничните стойности на метанол са: в моторния бензин 3%, а в биодизела 0,20%. В съответствие с Наредба за защита на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място,максималнодопустимитестойности за метанолвъв въздуха на работната среда е 260 мг/m3 (поглъщане на кожата) за излагане от 8 часа. Въпреки това основните случаи на натравяне, които наблюдаваме у нас, се дължат основно на високото съдържание на метанол в течностите за чистачки и в препаратите за размразяване на стъкла, както и в денатурирания спирт - именно на тези продукти за масова употреба трябва да обърнем най-голямо внимание. Когато европейската забрана за максимум 0,6% концентрация на метанол в течностите за чистачки влезе в сила, съм сигурен, че случаите на натравяния у нас ще намалеят значително.
 
- Има ли статистика между държавите в ЕС къде най-много не се спазват изискванията за наличия на метанол в течността за чистачки?
- Тъй като в момента няма въведено ограничение за съдържание на метанол за течността на чистачките на ниво Европейски съюз, всяка държава членка прилага свое национално законодателство.Трябва да отбележим, че проблемът с натравянията с метанол засяга основно страните от Северна и Централна Европа като Финландия, Дания, Полша, Естония, Литва, а и в България, Словения и Ирландия, където е голям броят на случаите с деца. В повечето държави най-засегнати са алкохолиците, които си купуват спирт или течност за чистачки, защото са по-евтини от водката, а имат същата концентрация на алкохол. Например в Полша един литър водка с 40% съдържание на алкохол струва 5 евро, а5 литра отнай-евтината течностза чистачки,съдържаща същото количество етанол, е 2-3 евро. Половин литър 70% концентрация на денатуриран алкохол струва 1 евро. Подобни разлики в цените съществуват и в другите държави членки. Със свободното движение на хора проблемът се разпространи и в други държави, които досега не са познавали този проблем. Ето защо са необходими действия на европейско ниво.
 
- Как Европейската комисия може да регулира и да следи за спазването на нормативните уредби относно отровните и некачествените продукти, какъвто несъмнено е и метанолът в течността за чистачките? Може ли от Брюксел да се следи този процес и в България?
- След като се приеме общо за целия Европейски съюз, законодателство в областта на ограничението на съдържанието на метанол в течността за чистачки, всички продукти, които се произвеждат или внасят в Европейския съюз, трябва да се съобразят с новите разпоредби. Новият регламент ще може директно да се прилага в държавите членки, в това число и България, и държавните органи ще могат да следят за неговото спазване. При евентуални нарушения контролните органи и съдът ще могат да вземат необходимите мерки за спазването на закона.